DISCLAIMER & HUURVOORWAARDEN

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Autoverhuur Helmond niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Autoverhuur Helmond aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster. De internetprovider of Autoverhuur Helmond kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Autoverhuur Helmond kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Genoemde prijzen en berekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Autoverhuur Helmond houdt het recht om deze prijzen of berekeningen aan te passen, zodat er een correcte prijs of berekening ontstaat. Voor informatie over een prijs of berekening kun u altijd contact opnemen.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Autoverhuur Helmond is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Algemene verhuur voorwaarden BOVAG

Op iedere verhuurtransactie zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals opgemaakt door BOVAG. Deze algemene verhuur voorwaarden zijn te downloaden via deze link.

Menu